måndag 24 oktober 2016

Skriverier

 
Alkemin är en av världens mest missförstådda traditioner.
Höljd i mystik och mysticism, symboler och tecken har den västerländska alkemiska traditionen hållits dold bara för att vara synlig under korta tidsperioder. Från hype till fördömmande och allt där emellan har alkemisterna bevarat en gyllene tråd  som håller den uråldriga vishetstraditionen vid liv och leder den vidare.
För djupt i det symboliska språket och universella principerna finns ett skapelsens mönster som inte bara transformerar vår perception av livet, utan hur man kan praktisera den spagyriska medicinen och vandra örthelarens väg.
Alkemi är det kosmiska mönstret. Det är den äldsta vetenskapen på jorden och har många reflektioner över vårat jordklot i de mystika traditionerna av varje religion. Det är en vision av naturen som nås via hjärtat. När vi använder hjärtbaserad varseblivning uppenbaras universums samband , hur allting hänger ihop i mönster och hur allting genomsyras av intelligens.
Alkemin är destillatet av denna vision , en naturens spegel som liksom framkallar bilden av denna vision i sinnets mörkrum.
Plötsligt uppenbaras naturens språk genom en dirrekt perception av naturen som vår analytiska del kan tyda. Det byggs en magisk bro mellan sinnet och hjärtat som är vägen till förståelse för örtmedicin och helande.
Alkemin studerar naturens transformerande cykler.  Genom att observera elementens färd genom  tid och rum ser vi hur livet transformerar sig självt. Hur solens bana skapar årstiderna och hur eldens element reglerar sig självt, hur vattnets element cirkulerar mellan ovan och nedan. Sättet växterna växer , hur de transmuterar ljus till materia, syre från kväve, ämnen som finns innom dem till medicin, hur växten går i blom, skapar frön och dör. Genom att studera livet självt kunde man avkoda naturens mönster och dess transformationer och tillämpa dessa principer i hur man preparerar och administrerar örtmedicin.
En viktig del av denna spagyriska örtmedicin är att den inte enbart verkar på den fysiska kroppen. Alkemisterna vet att att den transformativa processen vägleds av den gudomliga intelligensen, den stora anden, Gud eller vad du vill kalla det för. Den fysiska världen trancenderas och penetrerar andens domäner, det subtila, det osynligas rike. Helande handlar nämligen inte bara om att lindra fysiska lidanden utan om själens evolution och andens trancendens.

När alkemisten harmoniserar sig själv med dessa transformativa cykler och mönster , stegras hennes egen andliga utveckling. Man får en djup insikt i hur allting utvecklas från enhetens källa och cirkulerar i ett kretslopp mellan ovan och nedan. Detta förlopp imiterar alkemisten i sitt laboratorium och återskapar innuti sig själv simultant. Det är en medvetet assisterad evolution där processerna snabbas på både i det inre och i det yttre laboratoriet.

Alekmi betyder alltså transformation och rötterna härstammar från det forna Egypten, den hermetiska och alkemiska visdommens födelseplats. “Khem” var det ursprungliga ordet för Egypten och betyder svart, eller “Det svarta landet”. Det kommer sig av Nilens årliga översvämmning som lämnade kvar svart slam som skapade en oerhört bördig jord. I denna Prima Materia växte och frodades en avancerad korsbefruktande kultur fram.  I Egypten kallas den heliga vetenskapen, andligheten och medicinen “Kemia”, “De svarta konsterna”. Här blir många rädda då de förknippar svartkonst med ondska och häxeri. Svart är det närmaste vi kan komma livets stora mysterium , den vishet som föds ur ett vakuum , ett kreativt tomrum, det stora ingenting som allt liv föds ur.
När Rommarriket dominerade motades de heliga vetenskaperna bort mot Arabien för att slippa dö och förintas. Där lade man till prefixet “Al” till konsten för att erkänna dess helighet. Alkemin är en andlig konst och i sin sannaste form en helig vetenskap. Det är en förbindelse mellan dett fysiska och det osynliga, det subtila och det grova, det flyktiga och det fixerade och mellan hjärtat och sinnet.
Vi ser framförallt 3 förgreningar från den Egyptiska roten, en i väst, och två i öst.  Den västerländska hermetiska traditionen, den Kinesiska medicinen och Ayurvedan.
Alkemin förenar dessa tre förgreningar i visionen och förståelsen om naturens gåtfulla maskineri  och livskraften, intelligensen, som är närvarande i allt. En universell vetenskap, en universell andlighet och en universell medicin.


Den Spagyriska Konsten
Man kan se Alkemin som filosofin och Den Spagyriska Konsten vägen att praktisera teorin genom skapandet av örtmediciner.

Medicin som skapas, tillämpas och förstås och guidas av naturens ljus.
Ordet spagyria hittade Paracelsus på. Han var en revolutionerande, sant visionär  och bombastisk Schweisisk alkemist som levde i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Ordet är skapat av de två grekiska orden Spao och Ageiro vilket betyder att separera och sammanföra.

I den spagyriska processen separeras växten enligt sin egen energetiska arkitektur,  av just sin unika sammansättning av elementen, principerna och planeterna som strömmar genom den. Oftast separeras växten i de 3 filosofiska principerna. Varje del går igenom processer av renande och förhöjning till en mer raffinerad fysisk och andlig form. Sedan sammanförs alla delarna till en enhet i form av ett spagyriskt elixir. (som kan göras mer eller mindre komplext)

Det ironiska är att vetenskapen av idag föddes ur den alkemiska traditionen , särskillt den moderna kemin, men att bara hälften av förloppet värdesätts och resten hånas som hokus pokus. Vetenskapen separerar och dissikerar hela vår fysiska värld för att komma fram till sina slutsatser och insikter om naturen, men glömmer bort att sätta samman delarna igen till en helhet. Och existensens sanning är att allt är helt, komplett och reflektioner av alltet i enheten.

Det unika i den spagyriska konsten är att när växten guidas genom separation och återförening initieras spagyrikern på precis samma vis.
Så som innom så och utom.
Allting som äger rum i laboratoriet händer alltså i spagyrikerns inre. Växterna och naturens processer separerar ut det som ej längre gagnar oss och vi återförenas till en ny form av helhet, enhet och läkning. 

När vi börjar att greppa det alkemiska perspektivet att förstå växterna på , ser vi hur de universella krafterna leker innom varje individuell växt och hur sambanden mellan himmel och jord, mellan himmlakropparna och kroppen, själen och anden.